top of page
רישיונות עסק

רוב העסקים נדרשים בהגשת בקשה לרשות המקומית,

כחלק מההליך לרישיון עסק נדרש להגיש תכניות אדריכליות של בית העסק,

תכניות המכילות את כל הנתונים הנדרשים ע"י מחלקת רישוי עסקים של אותה העיר בה נמצא העסק.
 

אנו במשרד עושים רשיונות עסק לעסקים קטנים וגדולים,

מטעם המשרד נגיע אליכם לבית העסק נדאג למדידות ולביצוע התכניות.

במידה ונדרשתם לעוד בעלי מקצוע חיצונים לרישיון עסק

אנו במשרד נתווך ונדאג בשבילכם שהכל יבוצע.

bottom of page